Holnap már beiratkozás! Április 20-21!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettséget teljesíteni. A gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti – de legkésőbb az azt követő ében – tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első napján kezdődik. A nevelés-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 21.§ (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének a megléte, annak igazolása. Amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, az óvoda ezt igazolja. Ha a gyermek nem járt óvodába, vagy a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el, illetve ha a szülő nem ért egyet a kiállított óvodai igazolással az óvoda szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez. A gyermek felvételéről az igazgató dönt. Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen – annak közlésétől számított 15 napon belül – a szülő eljárást indíthat az igazgatónál. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést. A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerinti illetékes vagy a választott iskola 1. évfolyamára. A beiratkozás időpontja: 2017. április 20-21. A beiratkozás napján nem keletkezik tanulói jogviszony. A felvételről vagy elutasításról a beiratkozást követően 15 napon belül határozatban kapnak értesítést az érintettek. Az elutasító és felvételi határozatokat az iskola postázza.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
 
-        a gyermek
  • születési anyakönyvi kivonata,
  • személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  • TAJ-kártyája, 
-        az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, amely lehet
 
  • óvodai szakvélemény,
  • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
-        tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában) igazolása
 
-        a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:
 
  • regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy
  • tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy
  • állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel; EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes)
-        nyilatkozat a szülői felügyelet gyakorlására (letölthető lesz honlapunkról)
 
-        nyilatkozat életvitelszerű tartózkodásról (letölthető lesz honlapunkról)
 
-        nyilatkozat Etika/Hit- és erkölcstan oktatásról
 
-        adatlap (letölthető lesz honlapunkról).
 
A nem magyar állampolgár gyermek akkor tanköteles Magyarországon, ha
 
–        a menedékjogról szóló törvény rendelkezései szerint a magyar állampolgárokkal azonos jogok illetik meg,
 
–        a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,
 
–        a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásira jogosító engedéllyel rendelkezik.
 
Magyar állampolgár tanuló tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. Ha atanköteles korba lépő gyermek külföldön kezdi meg tanulmányait, azt be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerinti illetékes járási hivatalnak. A bejelentést az iskola igazgatójának kell benyújtani, ha a tanuló már beiratkozott hazai iskolába.
 
Tisztelettel:
Tamás Roland
intézményvezető